Darujte 2% z dane

Postup krokov pre poskytnutie 2% pre zamestnancov

Od zamestnávateľa požiadajte o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil priložené tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo nájdete dole pod týmto článkom v „Prílohách“).Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,- EUR. Tieto údaje napíšte do  Vyhlásenia (tlačivo nájdete dole pod týmto článkom v „Prílohách“) . Originály oboch týchto vyplnených a potvrdených tlačív, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 15.4.daného zdaňovacieho  roku príslušnému trénerovi, ktorý ich skontroluje, vyhotoví kópie, z ktorých si vytvoríme prehľad o výške darovaných financií a podáme do 30.4.daného zdaňovacieho roku na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre poskytnutie 2% pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,- EUR.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviezť, nájdete nižšie. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, do 31.3.daného zdaňovacieho roku na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! Tento Váš krok je pre nás vítaný pre prehľad o získaných financiách. Pred odovzdaním daňového priznania vyhotovte jeho kópiu takým spôsobom, že vyčiernite všetky informácie, okrem tých, ktorými bude možné preukázať darcu a darovanú sumu – t.j. minimálne musia byť viditeľné meno, bydlisko, výška darovanej sumy a údaje o prijímateľovi  – ideálne by to bolo aj s prezentačnou pečiatkou Daňového úradu. Kópiu odovzdajte príslušnému trénerovi.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI NÁJDETE V KONTAKTOCH

Postup krokov na poskytnutie 1% (2%) pre právnické osoby

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby za daný rok  – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,- EUR na jedného prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v danom roku  až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v nasledujúcom roku  (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v danom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v nasledujúcom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviezť, nájdete nižšie. Ak súhlasíte, aby nám z Finančnej správy boli zaslané údaje (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2017! Tento Váš krok je pre nás vítaný pre prehľad o získaných financiách. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Pred odovzdaním daňového priznania vyhotovte jeho kópiu takým spôsobom, že vyčiernite všetky informácie, okrem tých, ktorými bude možné preukázať darcu a darovanú sumu – t.j. minimálne musia byť viditeľné názov, sídlo, výška darovanej sumy a údaje o prijímateľovi  – ideálne by to bolo aj s prezentačnou pečiatkou Daňového úradu.
Kópiu odovzdajte trénerovi.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI NÁJDETE V KONTAKTOCH
Ďakujeme za dôveru a pomoc.

PRÍLOHY :

Potvrdenie-zaplateni-dane 2020

Vyhlasenie-2020-DP-2019-edit ok